סיכונים תפעוליים
קיט זה מסביר כיצד מתבצע תהליך של ניהול סיכונים תפעוליים בארגון. הקיט מתאר כיצד מתבצע באופן מחזורי תהליך מציאת הסיכונים, הערכת עוצמתם, תעדוף הטיפול בהם על פי העוצמה, הגדרת שיטת הטיפול בהם וההשקעה הנדרשת לשיטת טיפול זו, ובקרה על ביצוע פעילויות הטיפול . התהליך מתבצע ברציפות ובמחזוריות ונועד להפחית את השפעת הסיכונים על השגת יעדי הארגון או הפרויקט.
תוצרים
שם התוצר עבודה לימוד
סקר סיכונים - סיכום פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
בקרת סיכונים פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
aKit ניהול סיכונים תפעוליים
© 2019 מתודה - מפת"ח 12 Demo   | 
תנאי שימוש וזכויות יוצרים