הערכת ספקים ונותני שירות

aKit להערכת ספקים Supplier Performance Evaluation נועדה לאפשר לארגון להעריך, לתעד ולנתח את ביצועי הספקים עמם הוא עובד, ולהיעזר במידע הנאגר באופן שיטתי, בעת קבלת החלטות על התקשרויות עם ספקים.

MethodSPE מאפשרת ביצוע הערכה, דירוג ומתן ציונים עבור ספקי הארגון על בסיס ביצועיהם בכל ההתקשרויות המקוימות עמם באותה העת, או שהתקיימו עמם בעבר.

המערכת מבוססת על סדרת שאלוני הערכה מובנים המכילים קריטריונים ותבחינים. הגורם המעריך, המצוי בקשר ישיר עם הספק ונציגיו, ובכלל זה היחידה המקצועית המזמינה והממונים על הרכש, נדרש למלא את הערכותיו בכל אחד מן הקריטריונים והמערכת מחשבת על סמך זאת את ציון הספק.

המערכת מאפשרת לקבל, בכל עת, פרופיל הערכה עבור כל ספק מספקי הארגון. ההערכה הרשומה בגין הספק כוללת מספר ציונים, שהם תוצאת שקלול כל ההערכות שנרשמו עבורו בכל תקופת ההתקשרות שלו עם הארגון. המטרה היא לספק תמונה מצב עדכנית בצד מידע היסטורי על ביצועיו של הספק בארגון.