CSR - GRI

Corporate social responsibility - Global Reporting Initiative

aKit CSR-GRI הינו כלי לתכנון וניהול הדיווח השנתי בנושא אחריות תאגידית, בהתאם לקוים המנחים של ה-GRI.

הכלי תומך בניהול הדיווח ברמת החברה, המדינות והאתרים בכל מדינה.

בשלב הדיווח, יתבצע מעקב אחר התקדמות הדיווח על בסיס התכנון.

הכלי כולל טבלאות סיכום ולוחות מחוונים המציגים בצורה גרפית ברורה את התקדמות התכנון ואיכותו ואת התקדמות הדיווח ואיכותו.

בשלב התכנון מוצגים למתכנן כל הנתונים הנדרשים לדיווח (כולל הסבר קצר על כל אחד מהם) ומתוכם יוכל לבחור מה לדווח בשנה זו.