הערכת עלויות לשינויים בשלב התחזוקה

aKit זה מציג שיטה לשיפור תהליך התמחור של שינוי רכיב בשלב התחזוקה.
יש יסוד סביר להניח, כי חלק מהבעייתיות בחישוב עלות השו"ש, נעוץ בחוסר ידע או חוסר ניסיון בנושא הערכת עלויות.
רוב תמחור השו"שים נעשה ע"י גורמים שלא תמיד עברו הכשרה מתאימה בנושא.

בבסיס השיטה הצגת תמחיר מפורק לביצוע השו"ש עפ"י מרכיביו – ללקוח המזמין, עצם הפירוק יכול, כשלעצמו, לשפר את דיוק הערכת מחיר השו"ש.
במגמה לשמור על אחידות השפה מומלץ להציג את התמחיר בטופס בפורמט קבוע.

מתודה ממליצה לחייב שימוש בטופס עבור כל שו"ש או לפחות עבור כל שו"ש שיתומחר ביותר מ 10 ימי עבודה. התמחור יביא בחשבון את כל הרכיבים של תכנון וביצוע שו"ש החל בהתנעה, עבור דרך התכנון, הביצוע, בדיקות, התקנה והטמעה.